Algemene voorwaarden:

Artikel 1: Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met DC-DANCE. Het accepteren van een aanbieding en/of plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper instemt met deze voorwaarden. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt. DC-DANCE heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden alsdan in de plaats van de tot dan geldende voorwaarden en zullen zoveel mogelijk van toepassing zijn op de reeds bestaande overeenkomst zodra de afnemer de redelijke mogelijkheid is geboden om van de gewijzigde voorwaarden kennis te nemen.

Artikel 2: BTW
Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW. De BTW wordt vermeld op de factuur.

Artikel 3: Levering
Levering geschiedt na ontvangst van de betaling. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de koper. Het risico van de goederen gaat over op het moment van levering. DC-DANCE is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending. De goederen kunnen ook afgehaald worden.

Artikel 4: Reclames en Aansprakelijkheid
De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. Indien dit niet het geval is, dient hij/zij DC-DANCE daarvan binnen 5 dagen na levering hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft DC-DANCE de keuze de betreffende producten te vervangen door nieuwe producten dan wel de aankoopwaarde te crediteren en het aankoop bedrag te retourneren excl..de verzendkosten.

Artikel 5: Betalingen
U kunt uw bestelling bij DC-DANCE op de volgende manier betalen:
- bij vooruitbetaling via IDEAL

Artikel 6: Eigendomsrechten
De geleverde producten blijven eigendom van DC-DANCE tot het moment waarop de klant het totale verschuldigde bedrag heeft betaald. Vanaf het moment van levering is de koper verantwoordelijk en aansprakelijk voor de producten.

Artikel 7: Communicatie.
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens , bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel tussen de koper en DC-DANCE, dan wel tussen DC-DANCE en derden, die voor zover betrekking hebben op de relatie tussen de koper en DC-DANCE, kan DC-DANCE niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8: Garantie
DC-DANCE geeft geen garantie op metalic en/of glitter, print stoffen en op verkeerd behandelde stoffen, DC-DANCE gaat ervan uit dat iedereen kennis neemt van het wasvoorschrift, voordat ze een bestelling plaatsen. DC-DANCE is niet verantwoordelijk voor schade aan de producten veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Artikel 9: Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DC-DANCE ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, dit zal per e-mail aan de koper worden medegedeeld zonder dat DC-DANCE gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10: Drukfouten.
DC-DANCE is niet verantwoordelijk voor druk of zet fouten. Indien dit zich voordoet zal de prijs en/of informatie worden aangepast.

Artikel 11: Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door DC-DANCE gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkt van deze algemene voorwaarden, zijn deze toegestaan, geeft haar het recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat DC-DANCE deze voorwaarden toepast.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2020 DC-Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel